Leasing

Určitá forma pronájmu, kdy pronajímatel - leasingová společnost - pronajímá předmět leasingu nájemci na určitou dobu a ten se zavazuje platit dohodnuté leasingové splátky. Dochází tak k oddělení vlastnictví a užívání majetku - nájemce majetek užívá, ale nevlastní, pronajímatel majetek vlastní, ale neužívá.

  1. finanční

    Pronájem předmětu po dobu blížící se životnosti předmětu obvykle s možností přechodu předmětu do vlastnictví nájemce. Nájemce obvykle platí řadu leasingových splátek, které se ve svém součtu rovnají ceně pronajímaného předmětu nebo ji převyšují.
  2. operativní

    Uzavírá se obvykle na období, které je mnohem kratší, než je životnost pronajímaného předmětu. Využívá se, chce-li nájemce využívat předmět jen krátkodobě a nepředpokládá se zde převedení předmětu do vlastnictví nájemce.
  3. zpětný

    Jedná se o specifický typ leasingu z pohledu změny majetkových práv k předmětu leasingu. Předpokládá se, že majitelem ještě před započetím leasingové operace je zpravidla podnikatel nebo soukromá osoba, která si předmět leasingu koupí od výrobce nebo dodavatele. Z různých důvodů (dostání se do finančních problémů, využívání daňových výhod leasingu), mohou žádat leasingovou společnost o zpětný leasing. Leasingová společnost od zájemce o leasing na začátku zpětného leasingu předmět odkoupí a připojí mu finanční prostředky za koupi. Odhad ceny se řídí soudním znaleckým posudkem. Leasingová operace probíhá tak, že leasingový nájemce platí nájemné v řádných splátkách. Ukončením leasingové smlouvy pronajímatel odprodá předmět leasingu nájemci za zůstatkovou nebo smluvní cenu.


Zajímají-li vás další informace kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře.